Mokslo metų inauguracija (rugsėjis 2011)

Šv. Mišios

Rugsėjo 5 d. seminarijoje vyko oficialus mokslo metų atidarymas. Jis prasidėjo Šv. Mišiomis seminarijos didžiojoje koplyčioje, kurioms vadovavo Vilniaus Arkivyskupas Metropolitas kardinolas A. J. Bačkis, kartu meldėsi jo pagalbininkas vysk. A. Poniškaitis, buvęs seminarijos rektorius Kariuomenės ordinaras vysk. G. Grušas, seminarijos rektorius kun. Ž. Vabuolas, vicerektorius kun. A. Šuškevič, dvasios tėvas kun. S. Kazėnas, propedeutinio kurso vadovas kun. V. Volodkovič, buvęs ugdytojas kun. J. Vitkovskij ir visa keletas kunigų dekanų iš Vilniaus, Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupijų. Mišių pradžioje kardinolas pasveikino klierikus su naujaisiais mokslo metais, linkėjo Dievo globos. Homilijoje ganytojas kalbėjo apie šv. apaštalo Pauliaus santykį su Bažnyčia: jis jai ištikimas, gyvena dėl jos ir su ja, nes žino, kad tai tarnystei yra paskirtas Dievo. Jis sutapatina savo gyvenimą su Kristumi ir tai išgyvena savo kūno varguose. Tokią pačią užduotį, anot Eminencijos, turi kiekvienas kunigas, o ji jau prasideda čia – seminarijoje. Pamokslininkas priminė, kad popiežius Benediktas XVI Pasaulio jaunimo dienose Madride taip pat pabrėžė, jog neįmanoma Kristaus atskirti nuo Bažnyčios. Sekimas Kristumi nėra asmeninis, privatus reikalas – Kristų susitinkame ir Juo sekame Bažnyčioje. Kardinolas pabrėžė, kad seminarijos bendruomenė visiems joje gyventiems ir yra ta konkreti Bažnyčia – rektorius, dvasios tėvas ir seminaristai vienas kitam. Kardinolas seminaristams palinkėjo išgyventi formaciją su nuolankumu, paklusnumu vadovybei, ir pasirengimu priimti tai, kas duodama. Homilijos pabaigoje Jo Eminencija palinkėjo mums taip eiti gyvenimo keliu, kad galėtume daugiau mylėti ir ištikimiau tarnauti.

Konferencija

Po Šv. Mišių Bažnyčios hierarchai, seminarijos vadovybė, kunigai svečiai ir seminaristai susirinko konferencijų salėje. Seminarijos vicerektorius kun. A. Šuškevič, taręs įžangos žodį ir pasveikinęs visus susirinkusiuosius, pakvietė kalbėti seminarijos rektorių. Rektorius savo kalboje apibūdino, kaip atrodo seminarija šiandien, supažindino su klierikų skaičiumi, oficialiai pristatė vadovybės narius ir dėstytojus. Jis perskaitė ir įteikė padėkos raštą buvusiam propedeutinio kurso ir seminarijos ugdytojui kun. J. Vitkovski, išdirbusiam seminarijoje 8 metus, ir palinkėjo jam sėkmės tolimesniame kunigystės kelyje, atliekant tarnystę parapijoje. Tolesnėje savo kalboje rektorius prisiminė vasaros įvykius seminarijoje – birželio mėnesį čia vykusią Europos vyskupų konferencijų generalinių atstovų ir spaudos atstovų susitikimą, taip pat airių piligrimų viešnagę, pasidžiaugė stojamųjų egzaminų rezultatais bei klierikų vasaros praktikomis. Rektorius palinkėjo čia susirinkusiems Dievo palaimos ir pridūrė, kad tai bus ne vien tik mokslo metai, nes anot popiežiaus Benedikto XVI seminarija yra ir vidinės tylos, nuolatinės maldos, įsitraukimo į Bažnyčios veiklą metai. Rektorius dėkojo dėstytojams, o taip pat ir kunigams, pas kuriuos seminaristai atlieka praktikas, už svarbų jų indėlį į būsimų kunigų ugdymą. Paskui seminarijos vadovas kreipėsi į klierikus, kuriuos padrąsino ir palinkėjo, kad šie mokslo metai būtų vaisingi pagal visus popiežiaus aukščiau išvardintus kriterijus. Rektorius pažymėjo, kad seminarija yra ir sunkus laikas, bet jis yra reikalingas tam, kad, anot apaštalo Jokūbo, „būtume subrendę ir nieko nestokotume“, kad užmegztume ryšį su Kristumi ir augtume pakantume ir bendrystėje su visais.

Toliau tarė žodį klierikų atstovas - VI kurso seniūnas Marijan Apriško. Savo kalboje jis pasveikino visus su mokslo metų pradžia ir pažymėjo, kad šiandien žmogus kuria stabus, kurie jam trukdo bendrauti su Dievu. Seminaristas paragino mokytis ir būti ryžtingais maldos, džiaugsmo, šviesos, ramybės, skaistumo ir gailestingumo apaštalais, kad visiems būtume šio pasaulio „šviesa ir druska“.

Inauguracinę naujųjų akademinių metų paskaitą apie Jėzaus prisikėlimo išganomąją vertę skaitė kun. Kęstutis Dailydė. Susitikimą užbaigė Jo Eminencija A.J. Bačkis. Jis dar kartą kreipėsi į seminaristus, sakydamas, kad Lietuvos Bažnyčia labai daug laukia ir tikisi iš jų, kad labai daug žmonių meldžiasi už klierikus. Šventė buvo užbaigta iškilmingais pietumis.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį