Seminarijos piligriminė kelionė į Gailestingumo šventovę (gegužė 2011)

Gegužės 5 dieną, atsiliepdama į Lietuvos Vyskupų raginimą gilintis į Dievo Gailestingumą, visa seminarijos bendruomenė su vadovybe ir dvasios tėvu priešakyje išsirengė į piligriminę kelionę į Gailestingumo šventovę, tuo būdu norėdama prisidėti prie paskelbtų Gailestingumo metų paminėjimo. Piligriminis žygis prasidėjo nuo Faustinos namelio Antakalnyje, kuriame tų namų prižiūrėtojas, ponas Petras Mackėla papasakojo mums apie Faustinos regėjimus ir gyvenimą. Šioje vietoje seseriai Faustinai Jėzaus buvo padiktuota Gailestingumo vainikėlio malda. Dėkingumo už tai ženklan 15 val. buvo sukalbėtas gailestingumo vainikėlis, kuris tą valandą čia kalbamas kasdien. Vėliau visi ėjome į Aušros Vartus, pakeliui melsdamiesi rožinį. Aušros Vartuose, prie Gailestingumo Motinos kojų sugiedojome Marijos litaniją. Po to aplankėme Gailestingojo Jėzaus seseris, įsikūrusios name, kuriame gyveno dailininkas Eugeniusz Kazimierowski ir pal. kun. Mykolas Sopočko. Ses. Maja papasakojo mums apie sesers Faustinos ir kunigo Sopočkos susitikimą, bei apie paveikslo tapymo sunkumus. Pabaigoje sukalbėjome Gailestingumo litaniją. Po to aplankėme šv. Mykolo (dabar Bažnytinio paveldo muziejus) bažnyčią, kurioje pirmiausia kabėjo šis paveikslas. Ten ponas Pranas Morkus papasakojo apie paveikslo istoriją, apie jo nuolatines keliones iš vienos vietos į kitą, bei apie Gailestingumo kulto plitimą. Piligrimystę vainikavo šv. Mišios Gailestingumo šventovėje, kurias aukojo seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas, ugdytojas Jurgis Vitkovski, seminarijos dvasios tėvas kun. Rimgaudas Šiūlys. Visi dėkojo už pašaukimo dovaną, meldė jėgų ir stiprybės eiti pašaukimo keliu. Kun. Žydrūnas savo pamoksle kvietė būti drąsiais Kristaus liudytojais pasaulyje, nebijančiais pavojų ir sunkumų, tokiais kaip šv. ses. Faustina ir pal. kun. Mykolas Sopočko.

Robertas Moisevič

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį