Šv. Juozapo iškilmė ir Jo Em. Kard. Audrio Juozo Bačkio 50 metų kunigystės jubiliejus (2011 kovas)

Jo Eminencija Kardinolas Audrys Juozas Bačkis

Šv. Juozapo, Švč. Mergelės Marijos sužadėtinio ir Jėzaus Kristaus globėjo iškilmė yra viena svarbiausių švenčių Vilniaus seminarijoje, nes tai jos Globėjo šventė. Šv. Juozapas yra vienas svarbiausių Bažnyčios šventųjų nuo 1870 m., kai popiežius Pijus IX jį paskelbia Visuotinės Bažnyčios globėju ir įveda jo iškilmę, švenčiamą kovo 19 d. Šv. Juozapas yra Kaišiadorių vyskupijos globėjas, jo garbei Lietuvoje yra pastatyta apie dvidešimt bažnyčių. Šio šventojo vardą nešioja ir keli Vilniaus metropolijos vyskupai: tai Vilniaus Arkivyskupas Kardinolas Audrys Juozas Bačkis, vyskupas emeritas Juozas Tunaitis, Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis.

Kun. Žydrūnas Vabuolas seminarijos bendruomenės vardu sveikina Jo Em. Kard. Audrį Juozą Bačkį

Šiais metais šį šventė buvo ypač svarbi, nes tą dieną Jo Eminencija Kardinolas Audrys Juozas Bačkis šventė ne tik savo vardadienį, bet ir kunigystės 50-ties metų jubiliejų. Šia proga visa seminarijos bendruomenė drauge su Lietuvos vyskupais, Vilniaus Arkivyskupijos kunigais, kitų konfesijų atstovais bei visais tikinčiaisiais dalyvavo šv. Mišiose Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje, kurias dėkodamas Dievui už kunigystės dovaną aukojo pats sukaktuvininkas. Po šv. Mišių svečiai susirinko Vilniaus arkivyskupijos kurijoje, kur galėjo pasveikinti Kardinolą. Seminarijos bendruomenės vardu Jo Eminenciją sveikino rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas, kuris ypač dėkojo Eminencijai už tai, kad atkūrė Vilniaus seminariją, pastatė ją, nuolat ja rūpinasi ir suteikė jai šv. Juozapo vardą. Kaip dėkingumo ženklą seminarijos bendruomenė įteikė jubiliatui šv. Juozapo ikoną, kurią nutapė seminarijos klierikas Robertas Moisevič.

Robertas Moisevič

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį