Seminarijos globėjo Šv. Juozapo diena (2007 kovas)

Kovo 19 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija šventė savo dangiškojo globėjo dieną. Kartu su Seminarijos vadovybe ir klierikais paminėti šią dieną atvyko dėstytojai bei keletas vienuolių. Renginys prasidėjo iškilmingomis šv. Mišiomis, kurioms vadovavo Jo Eminencija Kardinolas Audrys Juozas Bačkis; kartu meldėsi ir Jo Ekscelencija vyskupas Juozas Tunaitis.

Homilijos metu ganytojas gretino pašaukimą šeimai su pašaukimu kunigystei ar vienuoliniam gyvenimui. Visiems jiems būtina kruopščiai rengtis, negaištant laiko ir jėgų savigyrai. Svarbu, kaip rodo šv. Juozapo pavyzdys, priimti pašaukimą be išlygų, tarti „taip“ Viešpačiui, kuris kviečia: „Sek paskui mane“. Jo Eminencija atkreipė dėmesį į meilę Eucharistijai, slėpiniui, kuriuo privalome visiškai tikėti, o mūsų tikėjimas turi virsti meilės išraiška. Šią meilę išreiškiame pastoracijoje jaunimui, sužadėtiniams, bažnytinei bendruomenei. Kunigas tikintiesiems turėtų būti gailestingojo Tėvo pavyzdys. Šv. Juozapą visi laikė šv. Šeimos tėvu, o ne globėju. Jis, kaip ir Abraomas, patikėjo Dievu ir mylėdamas globojo Jėzų bei Mariją. Homilijos pabaigoje visi susirinkusieji pakviesti melstis, kad išpildytų Dievo valią, būtų ištikimi Meilei, į kurią reikia atsakyti savąja meile ir melstųsi už žmones, kurie bus pavesti jų globai.

Šv. Mišias giesmėmis papuošė Seminarijos choras, kuriam vadovauja dėstytojas Vidas Pinkevičius.

Po šv. Mišių vyko iškilmingi pietūs, kurių pradžioje pirmo kurso seniūnas Mozė Mitkevičius pasveikino visus Juozapus „Kantičkų“ žodžiais: „Laimingas žmogus, kurs už patroną Juozapą šventą tur apiekūną“.

Po pietų atidaryta klieriko M. Mitkevičiaus suregta paroda „Besimeldžiantis abrozdėlių pasaulis“, kurios metu visi norintys galėjo išvysti didelę įvairiausių XIX a. pabaigos – XX a. pradžios religinio turinio paveikslėlių kolekciją.

Apžiūrėję parodą, šventės dalyviai rinkosi Seminarijos aktų salėje. Penktojo kurso parengtos meninės programos metu parodytas nuotaikingas vaidinimas apie kaimo parapijos gyvenimą bei parapijiečius, su šv. Juozapo pagalba grįžtančius prie Dievo.

Šventė baigėsi iškilminga Vakarine malda Seminarijos koplyčioje, kuriai vadovavo rektorius Kun. Robertas Šalaševičius.

Mindaugas Bernotavičius

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį