Apaštalinio nuncijaus susitikimas su seminaristais (2011 sausis)

Apaštalinis nuncijus Luigi Bonazzi

Apaštalinis nuncijus susitikęs su klierikais kalbėjo apie tai kaip reikia klausytis, ką šiandien Šv. Dvasia sako Bažnyčioje. Labai svarbu žinoti, ko Bažnyčia trokšta, kokia Jos misija. Ypač tai svarbu žmonėms, kurie ruošiasi dirbti ir tarnauti Bažnyčioje. Jis sakė, kad kunigas neturėtų turėti savo asmeninės gyvenimo programos – jo gyvenimo programa ir troškimas privalo būti susivienyti su Bažnyčia ir jis privalo daryti tai ko Jinai nori.

Nuncijus priminė popiežių Benediktą XVI daug kartų kalbėjus apie Bažnyčios tikslus. Bažnyčios užduotis – leisti, kad žmonėms kalbėtų Dievas. Ji turi padėti žmonėms išgyventi susitikimą su Dievu, tai Jos misija. Šv. Tėvas sako, kad žmogus pasidarė „kurčias“ Dievui. Su tokiu žmogumi sunku kalbėtis. Tad šiandien Bažnyčios užduotis yra padėti tokiems žmonėms. Kalbėti apie Dievą reiškia liudyti Kristų, nes Jis mums parodė Dievo veidą. „Dievo niekas niekada nėra matęs, tiktai viengimis Sūnus - Dievas, Tėvo prieglobstyje esantis, mums jį atskleidė“ (Jn 1,18). Mes susitikdami su Kristumi susitinkame su Dievu.

Svečias kalbėjo, kad seminarija – tai vieta, kur vyksta daug dalykų – studijos, konferencijos, praktikos ir t.t. Tačiau visų pirma tai vieta, kur žmogus ieško kelių į Jėzų, vieta, kur asmuo besiruošiantis kunigystei patiria gilų susitikimą su Kristumi. Pirmieji seminaristai buvo apaštalai. Evangelistas Morkus sako, kad „Jėzus užkopė ant kalno ir pasišaukė, kuriuos pats norėjo, ir jie atėjo pas Jį. Ir Jis paskyrė Dvylika, kad jie būtų kartu su Juo ir kad galėtų siųsti juos skelbti žodžio“ (Mk 3,13-14). Jėzus pašaukė apaštalus ne tik tam, kad būtų su Juo fiziškai, bet tam, kad Jį pažintų, kad suprastų kas Jis. Jie buvo pašaukti būti su Jėzumi, kad taptų kaip Jėzus. Popiežius Benediktas XVI Pasaulio jaunimo dienų Kelne metu susitikime su seminaristais sakė, kad seminaristai – tai jaunuoliai, kurie šaukiami svarbiai misijai Bažnyčioje – ieškoti ryšio su Jėzumi ir būti vienybėje su Juo.

Nuncijus pabrėžė, kad kunigystės pašaukimo žmogus pats sau neduoda, bet gauna jį iš Jėzaus. Kaip suprasti ar Jėzus kviečia? Kuo gilesnis bus ryšys su Jėzumi tuo labiau žmogus girdės Jėzų ir supras, kad tai Jo balsas. Seminarija būtent ir yra tas laikas kai galime pažinti Kristų, mokytis bendrauti su Juo. Vis dažniau susitikdami su Kristumi galėsime lengviau įeiti į bendrystę su Juo ir ją liudyti visiems žmonėms. Kunigystė - tai ne tik būdas išreikšti savo meilę Kristui ir šios meilės parodymas kitiems žmonėms; tai visų pirma yra Kristaus meilės išraiška mums, o mes šia Jo meile savo ruožtu dalinamės su kitais.

Bažnyčią reikia matyti ne kaip kokią organizaciją, bet kaip bendruomenę, priminė arkivyskupas Bonazzi. Apie Ją reikia kalbėti kaip apie savo namus, savo šeimą. Turime būti jautrūs kai yra kalbama apie Bažnyčią nes kalbama ir apie mus - juk Jinai yra mūsų namai ir mūsų šeima. Pašaukimas yra ne tik begalinis grožis ir džiaugsmas, bet yra didelis iššūkis ir įsipareigojimas. Šiandien būti kunigu nėra labai patogus pasirinkimas kuris suteikia sėkmę ar laimę. Šių dienų mąstysena besivadovaujantis žmogus nesupranta, kodėl kažkas renkasi kunigystę, daugelio tai net nedomina. Pasaulyje vis daugiau žmonių tampa „kurčiais“ Dievui, bet Dievas nepaliauja kalbėjęs ir nori su žmogumi susitikti. Žmonės trokšta laimės, bet dažnai tas troškimas yra nepatenkinamas nes žmonės ieško jos materialiniuose dalykuose. Tuo tarpu tikroji laimė yra Dieve. Apaštalinis nuncijus sakė klierikams, kad žmonės dažnai klausia kunigų, kas yra Dievas. Privalėsime jiems atsakyti ne tik todėl, kad studijavome teologiją, bet visų pirma, kad patys su Juo susitinkame.

Robertas Moisevič

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį