Įvilktuvės (2010 gruodis)

klier. Danielui iteikiama sutana

Gruodžio 8 diena seminarijoje – ypatinga šventė. Kiekvienais metais švenčiant Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę, trečiojo kurso alumnai yra įvelkami į kunigiškąjį rūbą – sutaną - ir viešai pareiškia norą tapti kandidatais į diakonus bei kunigus ir įeiti į dar gilesnį santykį su Jėzumi Kristumi - Aukščiausiuoju ir Amžinuoju kunigu.

Palaiminimas

Sutana, šis ilgas, juodos spalvos drabužis, turi savo reikšmę. Ji yra ženklas to, kad asmuo yra Jėzaus Kristaus pašauktas ir išrinktas; taip pat tai sąmoningo buvimo su Kristumi ženklas. Apsivilkdami dvasininko drabužį, alumnai džiaugiasi, nes priklauso Jėzaus Kristaus mokyklai, kurioje formavosi Apaštalai ir jų įpėdiniai, vyskupai ir kunigai. Šioje mokykloje nuolat yra ugdomi tie, kuriuos Viešpats išrinko ir norėjo, kad būtų su Juo.

Vyskupas Juozas Tunaitis su įvilktaisiais

Šiais metais iškilmingų šv. Mišių metu, kurioms vadovavo vyskupas Juozas Tunaitis, kunigišku drabužiu apsivilko ir kandidatais į diakonus bei kunigus tapo seminaristai Valentin Dulko ir Daniel Narkun. Mišiose dalyvavo įvelkamųjų tėveliai, giminės, draugai, taip pat seminarijos dėstytojai, įvelkamųjų pakviesti kunigai svečiai ir seminarijos darbuotojai. Pamokslo metu Jo Ekscelencija, remdamasis šios dienos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo iškilme kvietė įvelkamuosius apsivilkti „nekaltumo drabužiu - sutana, kuri yra ženklas atsiliepimo į Dievo kvietimą, panašaus į Mergelės Marijos atsiliepimą Dievui“. Po pamokslo įvyko įvilktuvių apeiga, o po jos vyskupas Juozas Tunaitis palaimino klierikus ir priėmė juos kandidatais į diakonatą ir kunigystę.

Po Šv. Mišių visiems susirinkus prie pietų stalo įvilktuosius pasveikino seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas, propedeutinio kurso broliai, kunigai, šeimų nariai bei draugai.

Robertas Moisevič

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį