Seminaristų vakaras Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaiduose (2010 lapkritis)

Lietuvos seminaristai

2010 lapkričio 16 d. Vilniaus, Kauno bei Telšių seminarijų auklėtiniai susibūrė bendrai maldai Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaiduose. Seminaristai kiekvienais metais atvyksta prie Švč. Mergelės Marijos prašyti Jos globos pašaukimo kelyje. Šių metų atlaidų tema „Marija – Dievo ir žmonių tarnaitė“ skatino seminaristus sekti Mariją - visų Motiną, Globėją ir Mokytoją, nes sekdami Jos pavyzdžiu, galime tapti panašūs į Ją ir būti, kaip ir Ji, Dievo bei žmonių tarnais.

Seminaristų vakaras prasidėjo paralelinių kursų klierikų iš visų trijų seminarijų susitikimais. Šių susitikimų metų klierikai turėjo galimybę pabendrauti, pasidalinti savo patirtimi bei įspūdžiais iš seminarijų gyvenimo. Po susitikimų kursuose buvo Švč. Sakramento adoracija Šv. Teresės bažnyčios kriptoje, kurią savo giesmėmis ir mąstymais papuošė Telšių kunigų seminarijos klierikai. Vėliau Aušros Vartų koplyčioje prie Dievo Motinos paveikslo Vilniaus kunigų seminarijos klierikai vadovavo rožinio maldai. Po šių pamaldų seminaristai drauge su kitais maldininkais atvykusiais į atlaidus susirinko Šv. Teresės bažnyčioje švęsti Eucharistijos. Šv. Mišias celebravo Kauno kunigų seminarijos prefektas kun. Kęstutis Genys, kartu meldėsi kitų seminarijų vadovai bei dėstytojai. Pamokslą seminaristams sakė Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Stasys Kazėnas SJ. Liturgijai patarnavo Kauno seminarijos auklėtiniai, o giedojo Vilniaus Jėzuitų gimnazijos choras.

Po Šv. Mišių Šv. Teresės parapijos klebonas mons. Jan Kasiukievič pakvietė seminaristus pratęsti bendrystės vakarą prie vaišių stalo.

Robertas Moisevič

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį